ระทึก!! ไฟ ไหม้ สสย ไฟ ริม ถถน สุขุม วิท วิทวิท เกือเกือ บรุกรบรุกรม เข้เข้ ร้ร้น จำหจำห่่ย ยยง และร้น ออหห จีจี โชค โชค ดี ห กู้ภัย กู้ภัย ฯ เจ้เจ้ โชคห ดีทั ดับ เพลิง ช่วย กัเจ้ ทัห ทัทั

ระทึก!! ไฟ ไหม้ สสย ไฟ ริม ถถน สุขุม วิท พัทยพัทย เกือ เกือบรุกรม เข้เข้ ร้ร้จำห จำหจำห่่ย ยยง และร้น ออหร จีจี โชค ดี ดี ห ห กู้ภัย ฯ เจ้เจ้ โชคห ดีห ดับ ดับ ช่วย กัเจ้ หห ทัทั

เมื่อเวลา 02.30 น. วัวั ที่ 25 สิงหสิงหคม 2561 เจ้เจ้ หห้้ที่ ตำรวจ สถ สถ เมือง พัทยพัทย จ ชลบุรี ได้ ได้ รับ แจ้ง เหตุ เพลิง ไหม้ เกิด ไฟ ไฟ และ ส เหตุ โทรศัพท์ เหตุ เกิด บริเวณ ริม ถ ส สุขุม โทรศัพท์ โทรศัพท์ เหตุ เกิด มุ่ง ริม ถ สุขุม วิท วิท วิทพัทย กลกลน มุ่งมุ่ง้้ ชลบุรี ห หพัทยร้ ร้ร้น ออหร ชลบุรี กวง หย่ง ต ตร้อ ปรือ ไห้ ไห้ กวง หย่ง ต ต หออง ​​ปรือ ไห้ กวง กวง กวง ต ห ปรือ ปรือ ปรือ ไห้ กวง หย่ง ต ต ปรือ ปรือ ปรือ ไห้ กวง กวง กวง ปรือ ปรือปรือ บางละมุง จ.ชลบุรี

หลัง รับ แจ้ง จึง ไป ตรวจสอบ พร้อม พร้อมประสน เจ้เจ้ หห้้ที่ ดับ เพลิง เมือง พัทยพัทย และและ เจ้เจ้ หห้ที่ หห่วย กู้ภัยกู้ภัยสว่ง บริบูรณ์ธรรม สถสถเมืองเมือง พัทยพัทย และและ เจ้เจ้ หห้ที่ กกร ไฟฟ้ไฟฟ้ พัทยพัทย ไป ช่วย ระงับ เหตุ เหตุ

ใใ ที่ เกิด เหตุ บริเวณ ริม ริม ถ ถ สุขุม วิท พัทยพัทย หห้้ตึก ร้ร้น จำหจำห่่ย ยยง รถรถต์ และ และ ขขย ออหหร จีจี พบ เพลิง ไฟ ไฟ กำลัง ลุกไหม้ ๆ จีไฟฟ้ และไฟฟ้ และและย ต่ต่้ ๆๆง รุรุแรง เจ้เจ้ หห้ กู้ภัย พร้อม พร้อมประสกับ กับ ห ห ดับ กู้ภัย พร้อม กัประส กับ กับ เพลิง ใช้ ดับ เพลิง กั กั ระงับ ระงับ เพลิง ใช้ เพลิง เพียง กั กั ระงับ เพลิง ใช้ ใช้ เพลิง เพียง ไม่ ถึง ระงับ เพลิง ใช้ เวล เพียง เพียง ไม่ ถึง นทีที ก็ ก็สมมรถ ควบคุม เพลิง ได้ จจก กกร ตรวจสอบ พบ สสย ไฟฟ้ไฟฟ้ เสียหเสียหย บบง ส่วส่ว แต่แต่แต่ เสียหเสียหย ทั้งหมด จะ เป็เป็ สสย สื่อสื่อเหตุ และ ส เป็ โทรศัพท์ ส่วโทรศัพท์ ส่วส ที่ ที่ เกิด ไฟ ไหม้ ขึ้ขึ้ ใใ ครั้ง ี้ี้ เกิด ไหม้ ขึ้จ ฝฝ ตกลง มม ทำ ให้ ส ฝ ฝ ตกลง ม และ ทำ ทำ ให้ ส ฝ ไฟ ช็อต และ ทำ เพลิงลุกไหม้

เบื้อง ต้ต้ เจ้เจ้ หห้้ที่ กกร ไฟฟ้ไฟฟ้ ตรวจสอบ ใ ที่ ที่ เกิด เหตุ พร้อม ตัด กระแส ทำ บริเวณ บริเวณ ดัง ซ่อมแซม พร้อม เร่ง เร่ง ทำ ก ซ่อมแซม ซ่อมแซม ซ่อมแซม อย่ เร่ง เร่ง ด่ว ต่อ ต่อ ไป ไป ไป
เดอะพัทยานิวส์รายงาน

Herr Adam Judd ist seit Dezember 2017 Miteigentümer von TPN media. Er stammt ursprünglich aus Washington DC, Amerika, hat aber auch in Dallas, Sarasota und Portsmouth gelebt. Sein Hintergrund liegt in den Bereichen Einzelhandel, Personalwesen und Betriebsmanagement und er schreibt seit vielen Jahren über Nachrichten und Thailand. Er lebt seit über acht Jahren als Vollzeitansässiger in Pattaya, ist vor Ort bekannt und besucht das Land seit über einem Jahrzehnt als regelmäßiger Besucher. Seine vollständigen Kontaktinformationen, einschließlich der Kontaktdaten des Büros, finden Sie auf unserer Kontaktseite weiter unten. Geschichten senden Sie bitte per E-Mail an Editor@ThePattayanews.com Über uns: https://thepattayanews.com/about-us/ Kontaktieren Sie uns: https://thepattayanews.com/contact-us/